Vetenskaplig metod på nätet - en introduktion

”Vetenskaplig metod på nätet” startade som ett utvecklingsprojekt vid Högskolan i Jönköping 2007. Ett viktigt syfte vara att öka kompetensen för hur nätbaserade kurser kan utvecklas och genomföras. Eftersom Vetenskaplig metod är ett ämne som är aktuellt för alla studenter beslutades att en nätbaserad grundkurs skulle utvecklas på såväl engelska som svenska.

 

 

Resultatet av projektet blev Vetenskaplig metod på nätet och Research Methods Online, två ”bibliotek av webbföreläsningar och andra lärresurser”. Innehållet har använts i både campus och distanskurser, på olika nivåer i 20-25 kurser årligen sedan 2009.

Föreläsningarna har hittills enbart varit tillgängliga för studenter vid Högskolan i Jönköping. Genom den nationella satsningen SNH Open vill vi nu göra föreläsningarna tillgängliga för alla som behöver stärka sina kunskaper inom området Vetenskaplig metod. Vi har valt att göra det med hjälp av Creative Commons licens:

Ett stort antal lärare och forskare från Hälsohögskolan, Tekniska högskolan, Högskolan för lärande och kommunikation samt Internationella handelshögskolan har bidragit inom sina respektive expertområden. Tack!

Kursöversikt

Kursen är uppdelad i flera moduler och tanken är att du ska kunna ta del av det som är aktuellt för dig i t ex din kurs eller i ditt uppsatsarbete. Innehållet är indelat i moduler och avsnitt enligt följande:

 

Introduktion

Modul 1 - Vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk orientering

Modul 2 - Informationssökning

Modul 3 - Att skriva vetenskapliga rapporter

Modul 4 - Forskningsprocessen

Modul 5 - Forskningsmetoder och tekniker för datainsamling

Denna modul är indelad i flera avsnitt. Efter en inledande introduktion presenteras vanliga forskningsmetoder som Survey, Experiment, Aktionsforskning och interaktiv metod.

Därefter introduceras några vanligt förekommande tekniker för datainsamling som Intervju, Enkät, Observation, Mätning och Litteraturgenomgång/Review.

Modul 6 - Metoder för dataanalys

I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys.

 

Kurslitteratur och referenslitteratur

Det finns mycket litteratur inom området Vetenskaplig metod och ofta varierar kurslitteraturen mellan olika ämnesområden. Vi har under utvecklingen av detta utbildningsmaterial valt ut två huvudböcker som täcker de flesta delar inom området och som vi hänvisar till. Dessa är:

Förutom ovan beskrivna böcker finns hänvisningar till referenslitteratur och länkar i respektive kursmodul.

Utvecklingsarbetet

Projektet har drivits av Resurscentrum för flexibelt lärande vid Högskolan i Jönköping och samtliga fackhögskolor samt Biblioteket har deltagit. Utbildningscheferna vid Tekniska högskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Hälsohögskolan samt Internationella handelshögskolan har fungerat som styrgrupp.

Vi hoppas att fler nu får möjlighet att ta del av dessa föreläsningar i sin egen takt och oberoende av tid och plats.

Madelene Zetterlind, Tekniska högskolan &
Christina Keller, Jönköping International Business School
Projektledare